វិញ្ញាបនប័ត្រ

rth (1)

វិញ្ញាបនប័ត្រយ៉េអេជអេជអាយអេសអេសអាយ ៩០១

rth (2)

វិញ្ញាបនប័ត្រយ៉េអេជអាយអេសអាយអេស ១៤០០១ នៅទីក្រុងប៉េកាំង

rth (3)

វិញ្ញាបនប័ត្រយ៉េអេជអេជអាយអេសអៀរ ៤០០១

fgn

វិញ្ញាបនប័ត្រតាន់សាន YHR ISO14001

rtj

វិញ្ញាបនប័ត្រតាន់សាន YHR ISO9001

rth

វិញ្ញាបនប័ត្រតាន់សាន YHR ISO45001

Safety Production License

អាជ្ញាប័ណ្ណផលិតកម្មសុវត្ថិភាព

NSF_ANSI 61 Certificate

វិញ្ញាបនប័ត្រ NSF_ANSI 61

Certificate (7)

វិញ្ញាបនប័ត្រសហគ្រាសបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់